SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

VED KJØP AV VARER FRA  bbfirmagaver.no


Ved ethvert kjøp av varer fra bbfirmagaver.no (bbf.no)aksepterer kunden følgende betingelser:

Alminnelige betalingsbetingelser

Alle bestillinger, bekreftede og ubekreftede, effektueres til de på

leveringsdagens gjeldende priser. BBF.no forbeholder seg retten

til å endre priser og betingelser.

Er det inngått særskilt avtale om pris skal likevel bbf.no alltid

kunne justere priser forholdsmessig som følge av endrede

valutakurser.

Kunder oppfordres til å samtykke til faktura per e-post. Registrering

av e-postadresse og samtykke sendes til info@bbfirmagaver.no

 Ved papirfaktura belastes et gebyr på kr. 45 pr. faktura.

Gitt at kreditt er innvilget av bbf.no  og annet ikke er avtalt skriftlig

forfaller kjøpesummen til betaling 15 dager etter fakturering.

bbf.no forbeholder seg retten til å kreve forskuddsbetaling eller

bankgaranti. Ved betaling etter forfall belastes renter med 12 % p.a.

Frakt

For alle leveranser, unntatt når varene hentes i vårt lager, beregnes

et frakttillegg  med kr. 125.- av netto fakturert beløp mindre enn kr. 5 000,- eks. mva.

For varekjøp over kr. 5 000,- eks. mva.sendes varen fraktfritt.

 

Ved eventuelle ekspressforsendelser skal frakttillegg avtales

særskilt. Tillegget fremkommer som et beløp på faktura.

Ved salg av varer til kunder utenfor Norges grenser vil det med

mindre annet er avtalt bli belastet reell fraktkostnad.

Særlige betingelser ved kjøp

Kjøpesummen forfaller til betaling 145 dager etter levering for avtalte kreditkunder.

Søk om kredit HER

Eller bruk QR-koden:

Som forskuddsbetaling er det raskeste måten å betale med VISA eller MASTERCARD.

Eller til bank konto 2480.02.74067 (BB Firmagaver AS) -merk giro med ordrenummer som referanse.

HUSK ! Ved forskuddsbetaling : Leveringstiden regnes fra dagen vi har registrert oppgjør på vår konto

Alle priser er eks. mva.

Normalt alle varer + 25%

Matgaver 15%

Levering

bbf.no har intet ansvar for leveringsforsinkelser som skyldes force majeur. Forsinkelser av slike årsaker gir ikke kjøperen rett til å trekke sine bestillinger tilbake, oppheve leveringsavtaler og kontrakter eller stille erstatningskrav av noen art. I alle andre tilfeller er  bbf.no  erstatningsansvar som følge av forsinkelse begrenset til 10 % av kjøpesum eks. mva.

Salgspant

bbf.no har salgspant i enhver levert vare inntil kjøpesummen med tillegg av omkostninger er betalt i sin helhet, jf. Panteloven §§ 3-14 til 3-22.

Retur

bbf.no  forbeholder seg retten til ikke å akseptere returer.

Spesialutførelser/ kan ikke returneres.

Retur av varer skal avtales skriftlig og må skje innen 10 dager fra mottak.

Ved retur uten skriftlig avtale kan bbf.no velge å fastholde kjøpet eller ta varen i retur mot et returgebyr på 20 % av fakturert beløp, dog ikke lavere enn Kr 500 eks. mva.

I tilfelle returen skyldes feil fra bbf.no sin side vil det ikke bli belastet returgebyr.

Retur må i alle tilfeller skje i original emballasje med vedlagt og utfylt returskjema merket med pakkseddel eller fakturanummer. Retur skjer for kundens regning og risiko så fremt ikke annet er avtalt. Eventuelle mangler eller feil med returnerte varer blir belastet kunden.

Reklamasjon

bbf.no mangels ansvar er begrenset til defekter som er en konsekvens av produksjonsfeil, samt transportskader frem til risikoens overgang. Kunden plikter å kontrollere og anmerke transportskade og manko i levering til transportør ved mottagelsen. Transportskader og manko som burde vært avdekket ved slik kontroll kan ikke senere gjøres gjeldende. Retten til å gjøre mangel gjeldende  tapes dersom kunden ikke innen en åtte dager etter mangelen ble eller burde ha blitt oppdaget, gir bbf.no skriftlig melding som angir at det gjøres gjeldende mangel og hva slags mangel det gjelder. bbf.no ansvar for mangler er under enhver omstendighet begrenset til ett år etter levering.

Pakkseddel- og fakturanummer skal alltid oppgis ved reklamasjon.

bbf.no fraskriver seg under enhver omstendighet ethvert ansvar

for:

- kostnader til feilsøking i anlegg,

- alle former for indirekte tap og i enhver situasjon, herunder

  driftsavbrudd, avsavn, tapt fortjeneste og følgeskade,

- feil som skyldes feilaktig bruk og/eller montering,

– feil som oppstår som følge av ekstrem påvirkning som f.eks. kraftig

  uvær, brann, manglende ventilasjon/overoppheting, vanninntrenging

 og eller andre spesielle forhold utenfor bbf.no  sin kontroll.

– Komponenter som slutter å fungere som følge av normal slitasje /

  forsøkt reparert av uautorisert / ufaglært personell.

Verneting

Tvister som måtte oppstå i forbindelse med kjøp omfattet av disse betingelsene skal søkes løst i minnelighet, og ellers behandles etter norsk rett og ved Tønsberg tingrett som avtalt verneting 

Salgs- og leveringsbetingelsene er revidert per 6. august 2018

Garantibestemmelser:

Ved salg til forbruker gjelder reklamasjonsreglene i henhold til kjøpslovens § 32, nr. 3. Ved salg i næring kan det avtales kortere reklamasjonsregler enn hva som fremgår av kjøpsloven

(jf Kjøpsloven §3) . Dersom annet ikke er avtalt, selges produktene med 12 måneders reklamasjonsfrist for feil/mangler